• RODO

    • Zespół Szkół nr 2 w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 
     będący Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 2,
     informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest
     Pani Aleksandra Czarnobaj, powołana na to stanowisko z dniem 25.05.2018 r.

     Dane kontaktowe:

     tel. +48 602 255 075

     e-mail. iod@e-atc.pl


     1. KLAUZULA INFORMACYJNA - Klauzulainformacyjna_zsp2.pdf

     2. WIZERUNEK - wizerunek.pdf


     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, iż: 

     1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 w Kwidzynie zwany dalej Szkołą. 

     Dane kontaktowe: 

     ul. Katedralna 5, 

     82-500 Kwidzyn,

     e-mail: zsp2@zsp2kwidzyn.pl

     2. Przedstawicielem Szkoły jest dyrektor – Henryk Czyżewski

     3. Dane osobowe dotyczą:

     • Pracowników Szkoły,
     • Uczniów/słuchaczy Szkoły,
     • Rodziców / opiekunów prawnych uczniów / słuchaczy Szkoły, 

     4. Inspektorem Ochrony Danych Szkoły jest Aleksandra Czarnobaj 

     Dane kontaktowe - e-mail: iod@e-atc.pl

     5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w Statucie Szkoły na podstawie:

     • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
     • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
     • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
     • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO )

     6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

     7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w Statucie Szkoły, a po tym czasie okres oraz zakres określony jest przepisami prawa.

     8. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

     9. Osoba, której dane osobowe przetwarza Szkoła, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, żeprzetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

     10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Szkołę w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

     11. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Wyjątek stanowi sytuacja przewidziana przepisami prawa krajowego.