• Aktywna tablica

    • AKTYWNA TABLICA

     Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2020-2024

     Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

     1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
     2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
     3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
     4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
     5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
     6. wspieranie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;
     7. wspieranie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania:

     • Wyposażenie lub doposażenie zakwalifikowanych do programu szkół ponadpodstawowych w pomoce dydaktyczne;
     • Zapewnienie uczniom i nauczycielom z zakwalifikowanych do programu szkół dokształcania w zakresie posługiwania się TIK oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów
     • Zapewnienie uczniom i nauczycielom z zakwalifikowanych do programu szkół spotkań umożliwiających efektywne korzystanie z monitorów interaktywnych i innego nowoczesnego sprzętu

     Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     Scenariusze lekcji opracowane w ramach programu:

     Lekcja-_Uzaleznienia-czym__sa_i_jak_im_zapobiegac.pdf

     Lekcja_-_Wstep_do_normalizacji.pdf


      

     DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

     Nazwa programu:

     Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024  „Aktywna tablica” ustanowionego na podstawie art. 90 u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) przez uchwałę nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

     Krótki opis zadania:

     Powiat Kwidzyński w 2021 r. otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieliw zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, o które wnioskowały niżej wymienione szkoły:

     Nazwa szkoły

     Całkowita wartość zadania   

     Wartość dofinansowania

     I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
      w Kwidzynie

      

     17 500,00 zł

     14 000,00 zł

     Technikum nr 1 w Kwidzynie  Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

     17 500,00 zł

     14 000,00 zł

     Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Kwidzynie
     Zespół Szkół nr 2  im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kwidzynie

      

     17 500,00 zł

     14 000,00 zł

     Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie
     Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej–Curie
      w Kwidzynie

     17 500,00 zł                    

     14 000,00 zł

     Technikum nr 2  w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Kwidzynie

     17 500,00 zł

     14 000,00 zł

      

     Technikum Nr 3 w Kwidzynie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

      

     17 500,00 zł                                              

     14 000,00 zł

     Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

      

     17 500,00 zł

     14 000,00 zł

     Szkoła Podstawowa Specjalna Specjalny Ośrodek
     Szkolno-Wychowawczy w Barcicach.

      

     43 750,00 zł

     35 000,00 zł

     Zadanie dofinansowano z budżetu państwa

      

     Wartość dofinansowania:

     133 000, 00 zł

     Całkowita wartość zadania:

     166 250, 00 zł