• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

     • Warunki przyjęcia

     • Warunkiem przyjęcia do klasy jest: 


      1. Aktualne orzeczenie Poradni Pedagogiczno Psychologicznej ze względu niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim (etap szkoły ponadpodstawowej).
      2. Umowa podpisana z pracodawcą
      3. Wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły - podanie_BS_nr_7.pdf
      3. Złożenie kompletu dokumentów bezpośrednio w sekretariacie szkoły przy ul. Katedralnej 5. 


      Uczniowie mogą kształcić się w zawodzie:

      • kucharz - zajęcia praktyczne na terenie szkoły w pracowniach gastronomicznych,
      • wielozawodowa - pracownik młodociany

      Nauka odbywa się w klasach 10-12 osobowych z dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi. 

      Praktyki odbywają się poza szkołą.