• Erasmus 2016

     • Projekt Erasmus+ „Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach przyszłością kwidzyńskiej młodzieży”

      Projekt realizowany był od 01.06.2015 r. do 01.06.2016 r.  
      Staż zagraniczny odbył się w terminie: 07.02.2016 – 05.03.2016 (28 dni)
      Autorkami projektu były Panie: 
      Iwona Grodecka – Trautsolt (koordynator projektu) i Marlena Kotłowska

       

      W dniu 19.05.2015 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki rundy selekcyjnej projektów złożonych w programie Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe akcja 1 - Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej. W konkursie zostało złożonych 733 wniosków, z czego 630 zostało zaakceptowanych, a tylko 252 uzyskało dofinansowanie.

       

      Projekt "Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach przyszłością kwidzyńskiej młodzieży" nr 2015-1-PL01-KA102- 016074, otrzymał pozytywną ocenę Agencji Narodowej, został zatwierdzony i zaakceptowany, a szkoła uzyskała ze środków Komisji Europejskiej wnioskowaną kwotę 54 852,00 euro na realizację założeń projektu.

      Projekt skierowany został do uczniów klas I i II 2014/15 kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz technik papiernictwa oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

      Projekt zakładał udział 20 uczniów, którzy mogli odbyć miesięczny staż zawodowy w Sewilli i Ubedzie, na południu Hiszpanii oraz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w ramach job shadowingu odbyli dwutygodniowy staż w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Wszyscy uczestnicy mogli zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

      INSTYTUCJA PARTNERSKA

      Instytucją partnerską był firma EuroMind. Zajmująca się ona organizacją pobytu uczniów w Hiszpanii, organizacją miejsc praktyk oraz realizacją programu kulturowego. Głównym koordynatorem projektu w firmie była Pani Amelia Wójcik.

      EuroMind to prężnie rozwijająca się andaluzyjska instytucja szkoleniowo-edukacyjno-doradcza posiadająca siedzibę w miejscowości Úbeda i Sewilla w południowej Hiszpanii. 

      Wymogi formalne stawiane przez ZSP nr 2 uczestnikom projektu ERASMUS+

      We wrześniu 2015 odbył się proces rekrutacyjny składający się z dwóch etapów. 
       

      W pierwszym etapie rekrutacji uczestników obowiązywały następujące kryteria:

      • średnia ocena uzyskana na koniec roku szkolnego 2014/2015 z przedmiotów zawodowych min. 3,5 
      • roczna ocena z zachowania min. dobra
      • ocena końcoworoczna z języka angielskiego

       

      Do drugiego etapu rekrutacji zostało zaproszonych 40 uczniów - po 10 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów w wyniku pierwszego etapu rekrutacji.

      W drugim etapie obowiązywały następujące kryteria:

      • test ze znajomości zagadnień zawodowych 
      • test z języka angielskiego 
      • rozmowa kwalifikacyjna 

       

      Uczestnicy NIE PONOSILI ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie pokryte zostało ze środków unijnych.
      Natomiast od uczestników projektu wymagane było jedynie zaangażowanie w przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe, w odbywane praktyki, w akcję promującą rezultaty projektu